Τηλέφωνο: 2310-998852, Email: pagalo@frl.auth.gr

Περιγραφή Προσφερόμενων Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 8 εξαμηνιαία μαθήματα.Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής.
  • Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί 1 μάθημα υποχρεωτικό και 3 επιλεγόμενα.

  • Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί 1 υποχρεωτικό μάθημα και 3 επιλεγόμενα μαθήματα.

  • Στο 3ο εξάμηνο ασχολείται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής εργασίας (Διπλωματική Εργασία).
Image

1ο Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα
1st Semester - Obligatory Course

Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν το παρακάτω ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και τρία (3) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο.

ΥΜ-1 Θεωρία σημειωτικής και πολιτισμού │Theory of Semiotics and Culture

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μυήσει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της σημειωτικής και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται:

- Το μοντέλο της γλώσσας, η έννοια του κειμένου στη σημειωτική
- Η τυπολογία του σημείου (εικόνα, ενδείκτης, σύμβολο) και η έννοια της (ατελούς) σημείωσης (C.-S. Peirce)

- Η έννοιες δήλωση και συνδήλωση, οι μυθολογίες, η έννοια της συνέργιας
 (R. Barthes)
- Η έννοια του κώδικα (U. Eco, R. Barthes)
- Οι σημασιολογικές ισοτοπίες, τo σημειωτικό τετράγωνο και η δυαδικότητα (A.-J. Greimas)
- Οι έννοιες της διακειμενικότητας και της διασημειωτικότητας (J. Kristeva, R. Jakobson, S. Petrilli, P. Torop)
- Η συνεισφορά του E. Cassirer και η «πολιτισμική σημειωτική»
- Η σημειόσφαιρα και τα συστήματα μοντελοποίησης (J. Lotman)
- Η κουλτούρα ως δομή: μύθος, μυθολογίες (C. Levi-Strauss),  η χαμηλή και η υψηλή κουλτούρα (E. Hall) 
- Η μετάβαση από την κουλτούρα ως κείμενο (ανθρωπιστικές σπουδές) στην κουλτούρα δράση/επιτέλεση (Geertz)
- Ο ρόλος του αναγνώστη (S. Hall, U. Eco)

Αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος:
https://qa.auth.gr/el/class/1/600180761/M1 

Διδάσκοντες: Ευάγγελος Κουρδής, Γρηγόρης Πασχαλίδης

The course aims to introduce students to basic concepts of semiotics and culture. More specifically, consideration is given to:
- The model of language, the notion of text in semiotics
- The typology of the sign (icon, index, symbol) and the concept of infinite semiosis (C.-S. Peirce)
- The notions of denotation and connotation, the mythologies, the notion of synergy of semiotic systems (R. Barthes)
- The concept of code (U. Eco, R. Barthes)
- The concept of Semantic Isotopies, the Semiotic Square and Binary Oposition (A.J. Greimas)
- The concepts of intertextuality and intersemiosis (J. Kristeva, R. Jakobson, S. Petrilli, P. Torop)
- Contribution by E. Cassirer and "Cultural Semiotics"
- The Semiosphere and Modeling Systems (J. Lotman)
- Culture as a structure: Myth, Mythologies (C. Levi-Strauss), Low and High Culture (E. Hall)
- The transition from Culture as Text (Humanities) to Culture as Action/Performance (Geertz)
- The role of the reader (S. Hall, U. Eco)

Taught by: Evangelos Kourdis, Greogy Paschalidis
Image

2ο Εξάμηνο - Υποχρεωτικό μάθημα
2nd Semester - Obligatory Course

Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν το παρακάτω ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και τρία (3) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο.

ΥΜ-2 Σχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας │ Developing and Writing Master Dissertation

Στο μάθημα παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι ορθής πρακτικής για τον σχεδιασμό μεταπτυχιακών διπλωματικών. Σ’ αυτό περιγράφονται και αναλύονται οι δύο κυριότεροι άξονες μιας τέτοιας ερευνητικής προσπάθειας στα πλαίσια παρακολούθησης τους παρόντος ΔΠΜΣ: ο ερευνητικός σχεδιασμός και η οργάνωση - μορφοποίηση της διπλωματικής. Ο πρώτος άξονας αφορά στη διασύνδεση του έργου παλαιοτέρων ερευνητών, σύγχρονων ευρημάτων και νέων υποθέσεων σε μία πρόταση για μελλοντική έρευνα. Παρέχονται γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητα για τον σχεδιασμό μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής. Για την επιτυχή διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας απαιτείται η κατάθεση ενός σχεδίου έρευνας (δηλ. μιας ερευνητικής πρότασης) η οποία μπορεί να περιγραφεί ως ένα επίσημο γραπτό σχέδιο το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια προτεινόμενη έρευνα με σκοπό την έγκριση διεξαγωγής. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην οργάνωση και μορφοποίηση μιας διπλωματικής από πλευράς δόμησης και περιεχομένου, συμβουλές για την ορθή διαμόρφωση του κειμένου, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παραπομπές σε διάφορες πηγές, προκειμένου να υποστηριχθεί η διπλωματική και στον τρόπο παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών με βάση το σύστημα ΑΡΑ. Οι δύο αυτοί άξονες παρουσιάζονται ταυτόχρονα μέσα από τη σύνταξη της ίδιας της ερευνητικής πρότασης η οποία μπορεί να αφορά στην έρευνα που επιθυμούν να εκπονήσουν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της διπλωματικής τους ή σε κάποιο άλλο θέμα.

Διδάσκοντας: Γεώργιος Δαμασκηνίδης

This course presents good practices in the design of master dissertation. It describes and analyzes the two main axes of such a research endeavour in the context of the present master programme: research design and organization - formatting the dissertation as a type of scientific text. The first axis deals with combining previous research, contemporary findings and new hypothesis so as to propose the conduct of a future research. The course presents the required knowledge and skills for the successful design of a master dissertation. This design, also called research proposal, is a formal piece of scientific writing and a requirement in order to conduct a future research. The second axis is about the organization of the dissertation itself, in terms of structure and content, correct formatting, and the referencing system APA. These two axes are presented at the same time through the development of the research proposal, both as research design and as a type of scientific text. The topic of the research proposal will be chosen by the participants themselves and it could be the topic of their own dissertation or in a different area.

Taught by: George Damaskinidis

 

Image

3ο Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία
3ND SEMESTER - Master Dissertation

Στο 3ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ασχολούνται με τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής εργασίας.

ΔΕ Διπλωματική Εργασία │Master Dissertation

Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) γράφεται στην ελληνική γλώσσα και μόνο με ειδική άδεια της Ε.Δ.Ε. σε ξένη γλώσσα. Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας είναι περίπου 16.000 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman,με διάστιχο 1,5 και 12άρι μη συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, κλπ. Υποβάλλεται στα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της.   Η Δ.Ε. βαθμολογείται από τον επιβλέποντα και τα δύο μέλη χωριστά και ο βαθμός κοινοποιείται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Ο Μ.Ο. των τριών βαθμολογητών είναι ο βαθμός της Δ.Ε.

The master dissertation is written in the Greek language but it could also be written in a foreign language, if permission is granted by the Special Interdepartmental Committee (EDE). The length of the dissertation is approximately 16,000 words, excluding appendices, notes, bibliography, tables, etc, in a Times New Roman font, size 12 pt and line spacing 1.5. The dissertation is submitted to the three members of the evaluation committee and to the Secretariat in print or digital format. The evaluation of the dissertation is completed within a three months period of time upon its submission. The supervisor and two members evaluate individually the dissertation and all grades are notified to the Secretariat. The final grade of the dissertation is the numerical average of the three different evaluations.

Image
ΕΜ-1 Σημειωτική και ιστορία της τέχνης │Semiotics and the History of Art

Το μάθημα θα αρθρωθεί σε τρεις  άξονες. Ο πρώτος (μάθημα 1-3)  θα εξετάσει ιστορικά και  μεθοδολογικά ζητήματα της σημειολογίας και της ιστορίας της τέχνης, με έμφαση στις παραδόσεις  των Aby Warburg και Μeyer Shapiro αφενός και Ferdinand de Saussure και Algirdas-Julien Greimas. O δεύτερος άξονας (4-8)  αφορά στη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων  από ιστορικούς της τέχνης και μελετητές της εικόνας (Rosalind Krauss, Stephen Bann, Mieke Bal, Klaus Sachs-Hombach  κ.ά.), ενώ ο τρίτος άξονας (μαθήματα 9-12) στη λεγόμενη «σημειωτική του πολιτισμού», καθώς και σε πραγματεύσεις της ιστορίας  των μέσων και  της «σημειόσφαιρας»  την εποχή  της μαζικής επικοινωνίας.

Διδάσκουσα: Λία Γυιόκα

The course  will be articulated in three parts: The first part (sessions 1-3) will examine historical and methodological issues of both semiotics and art history, relying mainly on the traditions of Aby Warburg and Μeyer Shapiro on the one hand,  Ferdinand de Saussure and Algirdas-Julien Greimas on the other. The second part (sessions 4-8) will present  the uses of semiotic tools by art historians and “image scientists” (Rosalind Krauss, Stephen Bann, Mieke Bal, Klaus Sachs-Hombach et al.), while the third  part will tackle the larger scale of cultural semiotics, as well as the history of media and the “semiosphere” in the era of mass communication.

Taught by: Lia Yoka

 

ΕΜ-2 Σημειωτική της γραφιστικής και οπτική επικοινωνία │Semiotics of Graphic and Visual Communication
ΕΜ-3 Πολυτροπική σημειωτική - Θεωρία και Εφαρμογές │Multimodal Semiotics - Theory and Applications
ΕΜ-4 Σημειωτική στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον │Semiotics in a New Educational Perspective
ΕΜ-5 Οπτικοακουστικό κείμενο: Σημειωτική ανάλυση και προσαρμογή │Audiovisual text: Semiotic Analysis and Adaptation
ΕΜ-6 Διαμεσική αφηγηματολογία │Intermedial Narratology
ΕΜ-7 Σημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας │Semiotics of Migration Literature
ΕΜ-8 Σημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας │Semiotic and Digital Tools in the Teaching of Literature
ΕΜ-9 Σημειωτική και σπουδές μνήμης │Semiotics and Memory Studies
ΕΜ-10 Σημειωτική της διαδραστικής αφήγησης: κινούμενες εικόνες, μυθιστορήματα, βιντεοπαιχνίδια │Semiotics of Interactive Narrative: Animation, Novels, Video Games
ΕΜ-11 Σημειωτική και Πολιτιστική Κληρονομιά │Semiotics and Cultural Heritage

Μαθήματα Επιλογής
Optional Courses

Στο 3ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ασχολούνται με τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής εργασίας.

ΕΜ-12 Σημειωτική της εικόνας │ Pictorial Semiotics

Η σύγχρονη σημειωτική της εικόνας, συνδυάζοντας στοιχεία από την εικονολογία, την εξωλεκτική επικοινωνία και τις πολιτισμικές σπουδές, αποτελεί τον κεντρικό άξονα μιας σύνθετης πολιτισμικής ερμηνευτικής που συνδυάζει συγχρονία και διαχρονία, ανάλυση και κριτική. Εστιάζοντας σε έργα τέχνης, αφίσες, φωτογραφίες, ιστοσελίδες, χάρτες και λογότυπα, επιχειρείται μια ευρυγώνια κατανόηση της φυσιογνωμίας και της δυναμικής του σύγχρονου εικονικού περιβάλλοντος. 

Διδάσκοντας: Γρηγόρης Πασχαλίδης

-

Taught by: Gregory Paschalidis

ΕΜ-13 Σημειωτική και φωτογραφία │Semiotics and Photography
ΕΜ-14 Σημειωτική του Οπτικοακουστικού Λόγου: Κινηματογράφος, Τηλεόραση │Semiotics of Audiovisual Discourse: Cinema, Television
ΕΜ-15 Διασημειωτικότητα και πολιτισμική προσαρμογή │Intersemiosis and Cultural Adaptation
ΕΜ-16 Σημειωτικές και διασημειωτικές προσεγγίσεις στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες │Semiotic and Intersemiotic Approaches in Digital Humanities
ΕΜ-17 Ζητήματα διακειμενικότητας στη σημειωτική του ποιητικού και εικαστικού λόγου │Issues of Intertextuality in the Semiotics of Poetic and Visual Art
ΕΜ-18 Κοινωνική σημειωτική, ιδεολογίες και ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας │Social Semiotics, Ideologies and Identities in Pop Culture Discourse
ΕΜ-19 Σημειωτική της δημοφιλούς κουλτούρας │Semiotics of Popular Culture
ΕΜ-20 Μη γλωσσική επικοινωνία │Nonverbal Communication
ΕΜ-21 Πολυτροπική Ρητορική │Multimodal Rhetoric
ΕΜ-22 Σημειωτική, Πολιτισμός και Αξίες │Semiotics, Culture and Values
EM-23 Εφαρμογές της σημειωτικής στην οπτικοακουστική μετάφραση │Semiotics and Audiovisual Translation
ΕΜ-24 Σημειωτική της πολιτικής επικοινωνίας │ Semiotics of Political Communication

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logo.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-997538

Fax: (+30) 2310-995172
E-mail: info@frl.auth.gr

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Image
Με την υποστήριξη και τις υποδομές του Εργαστηρίου Σημειωτικής, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
© Copyright 2021 - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Please publish modules in offcanvas position.