Τηλέφωνο: 2310-998852, Email: pagalo@frl.auth.gr

Στην παρούσα σελίδα, με βάση  τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», θα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία».

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ                   

1

Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων

0,00 €   

2

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

0,00 €                   

3

Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

0,00 €   

4

Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

0,00 €

5

Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

0,00 €   

6

Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

0,00 €   

7

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία              

0,00 €   

8

 Τέλη Φοίτησης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή)

 33.000,00 €

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΕΤΟΥΣ                                                                            

 

33.000,00 €        

 

 

ΕΞΟΔΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ                

ΠΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ    

1.

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού   

396,16 €

2

2.

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

0,00 €

 

3.

Δαπάνες αναλωσίμων

1.318,43 €

3

4.

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

1.000,00 €

2

5.

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

0,00 €   

 

6.

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

500,00 €

1

7.

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

0,00 €

 

8.

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

0,00 €

 

9.

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης  

3.400,00 €

3

10.

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

0,00 €   

 

11.

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης)

9.900,00 €               

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

16.514,59 €               

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logo.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-997538

e-mail: pagalo@frl.auth.gr 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Image
Με την υποστήριξη και τις υποδομές του Εργαστηρίου Σημειωτικής, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
© Copyright 2021 - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Search