Τηλέφωνο: 2310-998852, Email: pagalo@frl.auth.grΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
« ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ »

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
&
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
&
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και αφορά τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία».


Άρθρο 1
Σκοπός του ΔΠΜΣ

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, τη μετάφραση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και είναι:
- Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.
- Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού
- Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.)
-  Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου
- Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών 
- Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική
- Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας
- Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων  
- Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προφίλ των αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:
- εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου που θα τους επιτρέψει να εργαστούν ως ειδικοί σε θέματα επικοινωνίας
- κριτική ανάλυση σε θέματα επικοινωνίας, ιδεολογίας, κουλτούρας, ταυτότητας και πρακτικών του πολιτισμού
- ανάλυση και κατανόηση διαφορετικών κειμένων, αντικειμένων και συμπεριφορών του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος 
- κατανόηση των βασικών εννοιών του πολιτισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας και κληρονομιάς
- διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η γλωσσική και η μη γλωσσική επικοινωνία πραγματώνονται στο πολιτισμικό γίγνεσθαι
- εμπεριστατωμένη γνώση των νέων τάσεων στην οπτικοακουστική επικοινωνία και των μεθόδων προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης
- γνώση μεθοδολογίας έρευνας,
- δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών
- ανάπτυξη διεπιστημονικότητας
- καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης.

 
Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
 (άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017)

Αρμόδιο Όργανο για τη διοίκηση, οργάνωση  και του ΔΠΜΣ « Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι:
 I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες  αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
II.  Η επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) οι αρμοδιότητες της οποία ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4485/2017.
III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ..Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.
IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
V. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. (άρθρο 45, παρ. 1γ).
VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

 
Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο ΔΠΜΣ  Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 
Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017)

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες και μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο ορισθέντα αριθμό, ανάλογα με τα εκάστοτε προκείμενα κατά την προκήρυξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) των νέων θέσεων.
Η Ε.Δ.Ε. σε ημερομηνίες που ορίζονται από αυτήν προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες  πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λ.π., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Η κατάθεση του τέλους εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
1. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (μέχρι 10 μόρια)
2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία - όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών - σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ (μέχρι 10 μόρια).  
3. Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο Β2 (10 μόρια)

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.   
4. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 (5 μόρια για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες). Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ισχύουν τα προαναφερόμενα. 
5. Συστατικές επιστολές (προαιρετικές)
6. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30 μόρια)
7. Επαγγελματική Εμπειρία στην οποία να τεκμηριώνεται η διάρκεια και η συναφούς με το περιεχόμενο του προγράμματος ειδικότητα απασχόλησης του υποψηφίου (μέχρι 10 μόρια)
8. Ερευνητική Εμπειρία στο χώρο της σημειωτικής, του πολιτισμού και της επικοινωνίας (μέχρι 10 μόρια)
9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα στο χώρο της σημειωτικής, του πολιτισμού και της επικοινωνίας (μέχρι 10 μόρια).

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το ΔΠΜΣ και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΔΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.


Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017)

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την  (114 Α΄) η δυνατότητα  μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Όσες βεβαιώσεις προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κατατίθενται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ προβλέπεται μερική φοίτηση και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, κατόπιν κατάθεσης στη γραμματεία του ΔΠΜΣ των σχετικών δικαιολογητικών. 

Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ασθένεια, εγκυμοσύνη, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, δύναται στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες να χορηγείται, κατόπιν κατάθεσης στη γραμματεία του ΔΠΜΣ των σχετικών δικαιολογητικών, παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής.

Λόγοι διαγραφής αποτελούν: α)  η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, δ) ασεβής και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους διδάσκοντες ή/και στους συμφοιτητές/τριες και ε) αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και κατά συνέπεια δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του ΔΠΜΣ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της ορισμένης προθεσμίας καλείται για εγγραφή ο/η 1ος/η, 2ος/η κ.λπ. επιλαχών/χούσα.

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα  Τμήματα οφείλουν να εξασφαλίσουν διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καταβάλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως τέλη φοίτησης το ποσό των 1.500 ευρώ και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής :
- 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
- 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
- 500 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από την 1η έως τη 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από την 1η έως την 15η Μαρτίου για το εαρινό. Οι φοιτητές/τριες που δεν περατώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό χρόνο (τέσσερα εξάμηνα), καταβάλλουν για κάθε επιπλέον εξάμηνο που παρατείνουν τις σπουδές το ποσό των €250.
Επιστροφή τελών φοίτησης ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ' αίτηση του φοιτητή/τριας και εφόσον ο φοιτητής/τρια αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του εγγράφως προς την Ε.Δ.Ε. το αργότερο εντός 25 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να  ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Π.Μ.Σ. ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών.  Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ/
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. για τη  λήψη Δ.Μ.Σ θα πρέπει ο αριθμός των απουσιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών να μην υπερβαίνει το 20% των διδακτικών ωρών κάθε μαθήματος. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά όσες επιστημονικές διαλέξεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ.

 
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017)

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Για την απόκτηση ΔΜΣ «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία»  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECSTS.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Στο 1ο εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό και τρία (3) επιλεγόμενα. Στο 2ο εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα. Στο 3ο εξάμηνο ασχολείται με την συγγραφή της Μεταπτυχιακής εργασίας (Διπλωματική Εργασία).

Για την ενεργοποίηση ενός επιλεγόμενου μαθήματος θα πρέπει αυτό να δηλωθεί από το 1/3 των μεταπτυχιακών φοιτητών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Η ΕΔΕ δύναται να προτείνει και νέα επιλεγόμενα μαθήματα ή να τροποποιήσει το εξάμηνο διδασκαλίας των επιλεγομένων μαθημάτων εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, υποχρεωτικά, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις, εργασίες και αυτόνομη μάθηση όπου αυτό απαιτείται. Προβλέπεται η διδασκαλία με μέσα εξ΄ αποστάσεως  σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) με τη χρήση ψηφιακών προγραμμάτων (π.χ. skype, blue button) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα μπορεί να διαθέσουν τα συνεργαζόμενα τμήματα.

Η αντιστοιχία ECTS - φόρτου εργασίας ορίζεται ως 1 ECTS = 25 ώρες φόρτου εργασίας. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σύνταξη της διπλωματικής εργασίας σε ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική) μπορεί να γίνει αποδεκτή κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ.

Α  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

ΚΩΔ

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Ώρες

ΥΜ-1

Θεωρία σημειωτικής και πολιτισμού

7,5

3

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΚΩΔ

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Ώρες

ΕΜ-1

Σημειωτική και ιστορία της τέχνης

7,5

3

ΕΜ-2

Σημειωτική της γραφιστικής και της οπτική επικοινωνίας

7,5

3

ΕΜ-3

Πολυτροπική σημειωτική: θεωρία και εφαρμογές 

7,5

3

ΕΜ-4

Σημειωτική και εκπαίδευση

7,5

3

ΕΜ-5

Σημειωτική και οπτικοακουστική προσαρμογή

7,5

3

ΕΜ-6

Διαμεσική αφηγηματολογία

7,5

3

ΕΜ-7

Σημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας

7,5

3

ΕΜ-8

Σημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας

7,5

3

ΕΜ -9

Σημειωτική και Σπουδές Μνήμης 

7,5

3

ΕΜ -10

Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας και εργαλεία συλλογής δεδομένων

7,5

3

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

ΚΩΔ

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Ώρες

ΥΜ-2

Σχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας

7,5

3

 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΕΜ-11

Σημειωτική και πολιτισμική κληρονομιά

7,5

3

ΕΜ-12

Σημειωτική της εικόνας

7,5

3

ΕΜ-13

Σημειωτική και φωτογραφία

7,5

3

ΕΜ-14

Σημειωτική του οπτικοακουστικού λόγου (κινηματογράφος, τηλεόραση)

7,5

3

ΕΜ-15

Διασημειωτικότητα και πολιτισμική προσαρμογή  

7,5

3

ΕΜ-16

Σημειωτικές και διασημειωτικές προσεγγίσεις στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

7,5

3

ΕΜ-17

Ζητήματα διακειμενικότητας στη σημειωτική του ποιητικού και εικαστικού λόγου

7,5

3

ΕΜ-18

Κοινωνική σημειωτική, ιδεολογίες και ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας

7,5

3

ΕΜ-19

Σημειωτική της δημοφιλούς κουλτούρας

7,5

3

ΕΜ-20

Μη γλωσσική επικοινωνία

7,5

3

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔ

Τίτλος μαθήματος

ECTS

Ώρες

ΔΕ

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

30

-

 
Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο των προπτυχιακών μαθημάτων. Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος αυτό αναπληρώνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.
Τα μαθήματα εξετάζονται με προόδους, εργασίες, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή συνδυασμό αυτών. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής δύναται να επανεξεταστεί στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ή σε επόμενη εξεταστική περίοδο κατά την οποία διδάσκεται το μάθημα. 

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή μαθημάτων δύναται να εξεταστεί, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδασκόντων.

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται  περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (παραίτηση, αναρρωτική άδεια μέλους της τριμελούς επιτροπής), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) γράφεται στην ελληνική γλώσσα και μόνο με ειδική άδεια της Ε.Δ.Ε. σε ξένη γλώσσα. Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας είναι περίπου 16.000 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman,με διάστιχο 1,5 και 12άρι μη συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, κλπ. Υποβάλλεται στα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έντυπα ή ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της.   Η Δ.Ε. βαθμολογείται από τον επιβλέποντα και τα δύο μέλη χωριστά και ο βαθμός κοινοποιείται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Ο Μ.Ο. των τριών βαθμολογητών είναι ο βαθμός της Δ.Ε.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΔΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x ECTS)
(σύνολο ECTS)


Άρθρο 7
Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017)

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει  τη χορήγηση  υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά,  αντικειμενικά κριτήρια ή προσφορά υπηρεσιών. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

 
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων τμημάτων.
2. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζομένων τμημάτων, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
3. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 των συνεργαζομένων τμημάτων
4. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων τμημάτων.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η ΕΔΕ, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.  

Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.                       

Η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

 
Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017)

Τα έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) από τέλη φοίτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε  και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου το ΔΠΜΣ έχει ετησίως την υποχρέωση να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

 
Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχει ο/η γραμματέας του επισπεύδοντος τμήματος ο/η οποίος/α θα συνεπικουρείται από διοικητικό υπάλληλο που θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος. Η τεχνική υποστήριξη στο πρόγραμμα θα παρέχεται από το τεχνικό προσωπικό του επισπεύδοντος τμήματος και των συνεργαζομένων τμημάτων.
Ως χώρος διεξαγωγής της διδασκαλίας του ΔΠΜΣ ορίζεται ο χώρος του Εργαστήριου Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ ή άλλες αίθουσες που μπορούν να παραχωρηθούν από το συνεργαζόμενα τμήματα. Ο χώρος του Εργαστηρίου Σημειωτικής ΑΠΘ διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του προγράμματος.   

 
Άρθρο 11
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ ολοκληρώνεται με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων ECTS, τη δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας και την αποστολή στη γραμματεία του ΔΠΜΣ της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας.

 
Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται τα Τμήματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ, το έμβλημα του ΑΠΘ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Π.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος
Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

 
Άρθρο 13
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logo.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-997538

e-mail: pagalo@frl.auth.gr 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Image
Με την υποστήριξη και τις υποδομές του Εργαστηρίου Σημειωτικής, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
© Copyright 2021 - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Search