ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.

 • The School of French Language and Literature, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki 
 • The School of Italian Language and Literature, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki
 • The School of Journalism and Mass Media, Faculty of Economic and Political Science, Aristotle University of Thessaloniki
 • The School of Architecture, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία» είναι η διερεύνηση φαινομένων και εξελίξεων σε κάθε σχεδόν τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, από τη λογοτεχνία, τη διαφήμιση, τα μέσα επικοινωνίας, τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτισμική κληρονομιά, έως τη γλώσσα, την ιδεολογία, την εκπαίδευση, την δημοφιλή κουλτούρα και την πολιτισμική προσαρμογή αναδεικνύοντας τις αναλυτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της σημειωτικής στη μελέτη του πολιτισμού σε όλη την πολυμορφία, την πολυπλοκότητα και το δυναμισμό του. Πρόκειται για ειδικές θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων στις οποίες καλούνται να εστιάσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τελικό στόχο την κατάρτισή τους ως εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

The aim of the Joint Postgraduate Studies Program in Semiotics, Culture, and Communication is to investigate phenomena of modern culture, at a theoretical and an applied level, from literature, advertising, audiovisual media, art, cultural heritage, to language, ideology, education, digital culture, popular culture, and cultural adaptation. Furthermore, to highlight the analytical and interpretive possibilities of semiotics in the study of culture in all its diversity, complexity, and dynamism, and to respond to the needs of the market in the field of communication and culture.

ΓΕΝΙΚΑ

Image

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία»  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 90 (ενενήντα) ECSTS που κατανέμονται σε 8 μαθήματα και στη Μεταπτυχιακή εργασία (Διπλωματική Εργασία). 

The language of instruction is Greek. To obtain a master’s degree in Semiotics, Culture, and Communication, postgraduate students must collect 90 (ninety) ECSTs divided into 8 courses and a Master’s Thesis (Diploma Thesis).

O Μέσος Όρος του δείκτη ποιότητας του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι 83,5/100, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι 89,8/100 και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είναι 84,5/100. 

The program’s Quality Index according to our students’ evaluation is 83.5/100 (the academic year 2019-20), 89.8/100 (the academic year 2020-21), and 84.5/100 (the academic year 2021-21).

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

Η μελέτη της ζωής των σημείων επικοινωνίας σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.

Η έρευνα στις σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές και στρατηγικές και η αξιοποίησή τους στην κατανόηση του πολιτισμού

Η αναζήτηση της σημασίας σε διαφορετικά είδη κειμένων (λογοτεχνικών, πολιτικών, εικαστικών, διαφημιστικών, κ.ά.)

Η κατανόηση της σχέσης της σημειωτικής με τις άλλες Επιστήμες του Ανθρώπου

Η κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων σημειωτικής ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών.

Η ευαισθητοποίηση σε θέματα (δια)πολιτισμικής επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πρακτική.

Η μύηση στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολυτροπικότητας, της πολιτισμικής προσαρμογής και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.

Η μελέτη της ιδεολογίας και των κοινωνικών ταυτοτήτων.

Η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

0
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
0
ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
0
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Client 2
Client 1
Client 3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logo.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-997538

e-mail: pagalo@frl.auth.gr 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Image
Με την υποστήριξη και τις υποδομές του Εργαστηρίου Σημειωτικής, Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
© Copyright 2022 - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Search